Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Depų tarnybos vadas: „Esame nematomo fronto kariai

2011-03-30
image

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba yra specializuotas Lietuvos kariuomenės struktūros vienetas, įgyvendinantis jam skirtus kariuomenės logistikos uždavinius. Apie Depų tarnybos veiklą kalbame su tarnybos vadu plk. ltn. Aleksandru Sajenko.


Depų tarnyba jau kelerius metus vykdo jai numatytas funkcijas. Įvardykite jas ir pakomentuokite logistinio aprūpinimo pokyčius kariuomenėje atsiradus Depų tarnybai.

 

Depų tarnyba yra specializuotas logistinės paskirties dalinys, kuris organizuoja kariuomenės materialinių vertybių sandėliavimą, remontą, nurašymą, likvidavimą, taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registraciją bei diagnostiką, krovinių paruošimą transportavimui, krašto apsaugos sistemos krovinių transportavimą.


Kas pasikeitė? Iš esmės mūsų darbas nelabai matomas iš pirmo žvilgsnio. Atvirai sakant, esame nematomo fronto kariai. Praktiškai Depų tarnyba valdo didžiąją Lietuvos kariuomenės turto dalį, rūpinasi jo technine bei technologine būkle, ko anksčiau kariuomenėje labai trūko. Su Depų tarnybos atsiradimu turto valdymas tapo efektyvesnis, taupomos infrastruktūrai išlaikyti skiriamos lėšos, nes buvo sujungti sandėliai, mažėja personalo skaičius, atliekantis kai kurias logistines funkcijas, efektyviau išnaudojamas transportavimo pajėgumas. Tai labai didelis žingsnis į priekį. Dabar labai sutrumpėjo aprūpinimo procesas nuo materialinės vertybės įsigijimo iki kol ji pasiekia karį.


Kaip pavyzdį norėčiau paminėti, jog anksčiau Sandėlių tarnyba vykdė tik materialinių vertybių saugojimo ir išdavimo funkcijas. Šiandien mes materialines vertybes ne tik sandėliuojame ir išduodame. Depų tarnybos nustatyta tvarka materialines vertybes pristatome į bet kurį Lietuvos Respublikos tašką. Nereikia patiems daliniams važiuoti į Vilnių ar Kauną ir eikvoti kurą, kaip būdavo ankstesniais metais, turtas pristatomas centralizuotai. Pas mus yra kaupiamos Lietuvos kariuomenės strateginės atsargos, atliekama jų priežiūra. Taip pat atliekamas materialinių vertybių (transporto, ginklų, karių aprangos ir ekipuotės ir kt.) remontas. Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos dirbtuvėse modernizuojamas turtas, gaminami nauji įrenginiai ir įrengimai, skirti Lietuvos kariuomenės, atliekama ekspertizė.

 

Turime kilnojamą transporto priemonių diagnostikos įrangą, ją pasitelkę turime galimybę atlikti bet kurios ratinės transporto priemonės diagnostiką bet kurioje Lietuvos Respublikos vietovėje. Turima transporto priemonių diagnostikos įranga leidžia mums vykdyti detalią ir gana tikslią transporto priemonių diagnostiką prieš remontą ir po remonto, remontuojant transporto priemones civilinėse organizacijose. Taip pat atliekame dalies ginkluotės bei amunicijos tinkamumo naudoti diagnostiką. Depų tarnyba centralizuotai vykdo nereikalingo ir netinkamo Lietuvos kariuomenės reikmėms turto nurašymo bei utilizavimo funkcijas taip pat patikėjimo teise valdomo turto apskaitą.


Iš esmės mes inventorizavome visą Depų tarnybos valdomą turtą ir dalį kariuomenės daliniams priklausomo turto, identifikavome jį, taip pat jo faktinę būklę, dabar reikia suvienodinti visus pavadinimus, kad tos pačios materialinės vertybės būtų vienodai vadinamos visoje krašto apsaugos sistemoje. Suvienodinti panašių technologinių procesų apskaitą bei valdymą, supaprastinti valdymo procedūras. Tai labai svarbu valdant turtą ir siekiant išvengti nesusipratimų ir turto praradimų. Iš tiesų tai didžiulis žingsnis į priekį logistikos srityje, pasiekimas per kelerius Depų tarnybos egzistavimo metus.


Depų tarnyba iš principo buvo sukurta tam, kad koviniams daliniams nereikėtų vykdyti jiems nebūdingų funkcijų.Svarbiausia, kad kovinių dalinių vadams nereikėtų rūpintis materialinių vertybių apskaita ir saugojimu, jų pristatymu ir išdavimu, būtų efektyvus kariuomenės turto panaudojimas. Taip pat nereikėtų išlaikyti anksčiau tam skirtos infrastruktūros, tai yra sandėlių, skirti karių tų vertybių apsaugai taip atitraukiant juos nuo kovinio rengimo. Kariuomenė tobulėja, taip pat vystosi technologijos, technika, ginkluotė, todėl natūralu, kad turėjo atsirasti padalinys, kuris prižiūrėtų visas materialines vertybes ir išlaikytų jas tinkamai, kad jos galėtų būti tinkamos naudoti karo atveju. Depų tarnyba - tai yra dalinys, padedantis kariuomenės vadui techninėje srityje.


Kokius veiklos efektyvumo modelius taiko Depų tarnyba, kad būtų pagerintas padalinių aprūpinimas?


Na, modelių yra labai daug. Iš esmės situacija logistikos srityje yra sudėtinga. Ilgą laikotarpį šiai sričiai buvo skiriamas labai mažas dėmesys ir, norint išspręsti esamas problemas, mes priversti taikyti skirtingus modelius. Kiekvienoje srityje yra sava specifika ir problemos, kurias reikia spręsti, tačiau mes išlaikome visas logistikos pagrindines tendencijas, tai yra, kad pirma atėjusi materialinė vertybė ir būtų pirma naudojama. Laikomės principo „pirmas atėjo, pirmas išėjo". Savaime aišku, pagrindinis mūsų credo - taupyti kariuomenės resursus, kuo efektyviau juos panaudoti, kad nebūtų perkamos panašios priemonės, kurios jau yra tam tikruose daliniuose, bet paprasčiausiai nenaudojamos.


Gal jau yra įgyvendinti kokie modernūs sprendimai?


Pasaulyje yra normalūs logistikos sprendimai, kurie mus pasiekia šiek tiek pavėluotai. Centralizuotas turto valdymas yra ženkliai efektyvesnis. Dabartiniu metu mes sėkmingai organizuojame ir vykdome centralizuotą karių aprūpinimą ekipuote ir apranga, taip pat tam tikra atsarginių dalių grupe bei naftos produktais. Pradėjome vykdyti centralizuotą krovinių bei negabaritinių krovinių transportavimą. Dabar materialinės vertybės pristatomos tiesiogiai vartotojui, o ne per atitinkamas dalinių struktūras.


Iš esmės logistika dalijasi į tam tikras sritis, Depų tarnyba užima vieną iš jų. Pagrindinis principas yra suvienyti technologinius procesus, kad jie būtų efektyviau panaudojami tiek taikos, tiek karo metu. Infrastruktūra perduodama įgulų tarnyboms, tokiu būdu nepaliekant daliniams jiems nebūdingų funkcijų, susijusių su infrastruktūros vystymu. Depų tarnyba turi tam tikrą nišą - materialinių vertybių priežiūra, eksploatavimas, nurašymas, likvidavimas, logistinių transporto priemonių registravimas. Tos sritys, kurios yra panašios ar vienodos skirtingose mūsų pajėgose ar daliniuose, centralizuojamos, kad nereikėtų kurti vienodų struktūrų kiekviename dalinyje. Dėl to ženkliai mažėja infrastruktūros, transporto ir personalo išlaikymo kaštai. Efektyvumas pasiekiamas maksimalus, koks tik įmanomas dabartiniu metu. Mes, aišku, suprantame, kad privalom dirbti dar efektyviau kai kuriose srityse, tačiau reikia įdiegti elektronines valdymo sistemas, kurios dar labiau supaprastintų biurokratinius vingius, pagerintų bei paspartintų dalinių aprūpinimą ir materialinių vertybių lankstų valdymą.


Šiais metais pradėjome vykdyti specializuotą nestandartinių priemonių pervežimą. Pavyzdžiui, Inžinerijos batalionui reikalingas negabaritines transporto priemones transportuojame kartu su Karo policija. Taip šiais metais į Pagėgius transportavome amfibiją. Anksčiau kariuomenė šios funkcijos nevykdė, pirkdavome paslaugą iš civilinio sektoriaus. Tai labai apsunkindavo užduočių vykdymą, nes trūko lankstumo, be to, buvo brangu. Dabar kariuomenė gali pati transportuoti nestandartinius krovinius ir taip sutaupyti lėšas.


Dar kaip pavyzdį norėčiau paminėti, jog diegiama naujovė Lietuvos kariuomenės amunicjos bei jos atsargų valdymo srityje. Jau šiais metais pagal keliamus reikalavimus amunicijai priskirtos materialinės vertybės turės kodus, bus suvienodinti pavadinimai. Sumažės Lietuvos kariuomenės daliniams rengiamų ataskaitų bei pranešimų kiekis bei pagerės amunicijos aprūpinimas iš centrinių sandėlių. Taip pat planuojami pakeitimai ilgalaikio ginkluotės saugojimo organizavimo srityje. Tai lengvųjų šaulių ginklų vakuumavimas. Taip saugomas ginklas bus atsparus aplinkos pokyčiams, ilgiau išlaikys kovines savybes, sumažės reikalavimai infrastruktūrai, taigi bus taupomos investicijos.


Optimizavus kariuomenės logistinio aprūpinimo ir apskaitos funkcijas, daliniuose atsisakyta tos srities specialistų?


Čia atsakymas gali būti dvejopas. Labai geras pavyzdys, kai kariai gali vykdyti savo tiesiogines funkcijas, o ne sandėliuoti materialines vertybes ir spręsti buhalterinės apskaitos bei logistinės informacijos pranešimų pateikimo problemas. Dalis žmonių, sujungus funkcijas ir infrastruktūrą buvo perkelti į Depų tarnybą, nes tikrai sugeba vykdyti materialinių vertybių priežiūrą ir apskaitą, o kiti kariai liko daliniuose ir vykdo savo tiesiogines funkcijas. Sujungdami sandėlius, mes taupome ne tik materialinių vertybių ir infrastruktūros, bet ir žmogiškuosius resursus, nes toms pačioms funkcijoms atlikti reikia mažiau personalo.


Jeigu kalbėti apie tam tikrų sričių centralizavimą, susiduriame su problema, kad, pavyzdžiui, specialiosios įrangos priežiūros ir eksploatacijos pagal gamintojų reikalavimus funkcijų nebuvo kam vykdyti. Tai yra labai didelė spraga. Dėl to Depų tarnyboje buvo sukurta ir papildomų darbo vietų.


Depų tarnyba ne tik tvarko materialinių vertybių apskaitą, organizuoja ir vykdo materialinių vertybių sandėliavimą, pristatymą ir išdavimą, bet atlieka ir remontą. Ką remontuoja Depų tarnyba?


Depų tarnyba atsako už valdomų ar laikinai priskirtų materialinių vertybių remontą. Depų tarnybos Arsenalas yra atsakingas už ginkluotės išlaikymą, į tai įeina ir ginkluotės paruošimas eksploatacijai ir ilgalaikiam saugojimui, taip pat ginkluotės remontas - atitinkamų agregatų mazgų remontas, tam tikrų mazgų restauravimas. Turime savo mechanines dirbtuves, kur atliekame pėstininkų lengvosios ginkluotės, specialių įrenginių remontą, gaminame naujus specializuotus įrenginius. Pavyzdžiui, mes pagaminome tam tikrus specializuotus testavimo įrenginius, kurie ateityje padės saugiai išbandyti šaudmenis, patikrinti jų kokybę. Tai yra distanciniai įrenginiai, kur karys galės patikrinti šaudmenį distanciniu būdu, be tiesioginio kontakto.


Depų tarnybos Kauno depe atliekamas taktinių transporto priemonių remontas. Suremontavome didžiąją dalį Specialiųjų operacijų pajėgų visureigių, kurie vyksta į misijos rajonus. Mums patikėtas visas transporto priemonių parengimas eksploatacijai misijos rajone. Kol kas Specialiųjų operacijų pajėgos yra patenkintos mūsų darbu, o mums didelė garbė, kad jie kreipiasi būtent į mus ir mes atliekame jų technikos priežiūrą.


Norėčiau paminėti ir švediškų minosvaidžių remontą, Švedijos Karalystės ginkluotųjų pajėgų atstovai, pamatę suremontuotus minosvaidžius, paprašė kompanijos, kuri suremontavo, kontaktinių duomenų, nes jų šalyje niekas nesiima šito tvarkyti. Ir buvo maloniai nustebinti, kad viskas atlikta Depų tarnybos specialistų.


Atliekame specialiosios technikos priežiūrą ir remontą, karių individualiosios apsaugos priemonių priežiūrą, taisom aprangą ir ekipuotę. Taip pat organizuojame radijo ryšio priemonių komplektavimą - paruošiame jas centralizuotam radijo ryšio priemonių remontui bei perdavimui civilinėms įmonėms pagal Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos pateiktą planą.


Depų tarnybai praėjusiais metais teko labai atsakinga užduotis - pagaminti specialiosios paskirties priekabą - lafetą. Mes vykdome visus specializuotus darbus, kurie nebūdingi kariuomenei, bet reikalingi jos funkcijų vykdymui. Manome, kad tokio pobūdžio darbus šiandien esame pajėgūs atlikti. Tai sudėtingas technologinis procesas, bet labai reikalingas.


Iš karių, norinčių gauti naujus batus, surenkami senieji. Taip pat ir uniformos. Dėl ko tai daroma?


Tai vadinamoji antra aprangos ir ekipuotės kategorija. Siekiant kuo efektyviau panaudoti kariuomenės resursus ir atsižvelgiant į tai, kad aprangai ir ekipuotei įsigyti buvo skiriamos didelės lėšos, buvo pasiūlytas būdas, vadovaujantis mūsų partnerių patirtimi, kaip efektyviau tas lėšas panaudoti. Likusią, bet dar tinkamą naudoti aprangą ir ekipuotę Depų tarnyba surenka. Turime buitines paslaugas atliekantį padalinį, kuris taiso aprangą ir ekipuotę, skalbia, dezinfekuoja, paruošia tolesnei eksploatacijai. Taip pat tai yra labai gera drausminanti priemonė - norint gauti naują aprangą privaloma priduoti seną. Neliko poreikio kaupti aprangą asmeniškai, sumažėjo aprangos faktinis poreikis. Atsirado galimybė aprūpinti apranga tuos, kuriems poreikis yra didesnis. Padarę vienerių metų analizę, matome, kad efektas didelis, daug lėšų sutaupoma.


Kokių specialistų Depų tarnybai labiausiai trūksta?


Atsižvelgdami į ilgalaikę patirtį ir kitų šalių pavyzdį, pabandėme sukurti tarnybą, kurioje dirbtų personalas, turintis civilinį techninį išsilavinimą. Personalas, kuris galėtų valdyti ir atlikti technologinius procesus. Toks personalas turi turėti specifinį - inžinerinį techninį išsilavinimą. Karinės struktūros tokių specialistų nerengia, todėl kariuomenėje labai sunku rasti atitinkamą parengimą turinčius karius bei civilius tarnautojus. Depų tarnybai labai trūksta tokių specialistų kaip aukštos kvalifikacijos elektromechanikų, transporto priemonių variklio remonto meistrų, įvairių sričių inžinierių, specialiosios įrangos remonto technikų ir inžinierių. Mes stengiamės kiek įmanoma ilgiau išlaikyti aukštos kvalifikacijos ir daug patirties turinčius specialistus, dirbusius Lietuvos kariuomenės struktūroje, kai jie išleidžiami iš kariuomenės į atsargą, kad jie galėtų perteikti savo žinias jaunesniems kolegoms, juos apmokytų. Tokia personalo politika pasiteisina. Tačiau norėtųsi, kad santykis tarp paprastą ir aukštąjį techninį išsilavinimą turinčių darbuotojų persvertų aukštąjį išsilavinimą turinčiųjų pusėn. Labai sudėtinga, kai reikia kalbėti sprendžiant tam tikras technologines problemas su atitinkamo išsilavinimo neturinčiais žmonėmis. Nenuostabu, bet inžinierių kalba yra tikrai labai specifinė ir kartais iš šalies nesuprantama Taip pat trūksta kvalifikuotų sandėlininkų. Ne kiekvienas atėjęs iš kitų padalinių sandėlininkas sugeba išlaikyti esamą krūvį, suvaldyti jam priskirtą turtą.


Depų tarnybos kariai dalyvauja ir misijose. Kuo ypatinga skirtingų sričių specialistų tarnyba misijos rajone?


Depų tarnyba tiesiogiai misijose kaip dalinys nedalyvauja, dalyvauja atstovai eidami tokias pačias ar panašias specializuotas pareigas kaip Lietuvoje - sandėlininkai, ginklininkai, remontininkai. Tos pareigos misijos regione specialistams nėra kaip nors išskirtinės. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje žmogus dirba mechaniku, tai ir Afganistane jis liks mechanikas, nebus sudėtinga misijos rajone atlikti tas pačias funkcijas. Taip pat Depų tarnyba vykdo siunčiamų bei gražinamų į / iš operacijos rajono materialinių vertybių surinkimą, priežiūrą ir paskirstymą.


Nuo 2009 m. Depų tarnybai pavaldus Arsenalas. Kas pasikeitė nuo to laiko Arsenale?


Pirmiausia neliko privalomosios pradinės karo tarnybos karių, tačiau darbo ir materialinių vertybių saugojimo kokybė labai pagerėjo. Arsenalas pradėjo pristatinėti šaudmenis tiesiogiai vartotojui. Taip pat Arsenalas remontuoja lengvuosius šaulių ginklus, per paskutinius metus atlikta daugybė patikrinimų dėl šovinių būklės nustatymo, visi šaudmenys pergrupuoti pagal NATO standartus. Tikimės, kad šių metų vasarą jau bus įgyvendintas nereikalingų šaudmenų ardymo ir utilizavimo projektas, kuris vystomas kartu su NATO sąjungininkais. Beje dėl patogios strateginės vietos Arsenale kuriamas tarptautinėms operacijoms skirtų materialinių vertybių sandėliavimo pajėgumas.


Kaip ateityje plėtosis Depų tarnybos veikla?


Po penkerių metų Depų tarnyba turėtų tapti vienu didžiausiu logistikos padaliniu. Depų tarnyba turėtų būti pagrindiniu viso Lietuvos kariuomenės turto šeimininku, kuris atsakytų už jo būklę, remontą, apskaitą ir valdymą. Turėtų atsirasti regioniniai logistikos centrai. Ateityje turėtume perimti visų taktinių logistinių transporto priemonių eksploatavimo priežiūrą. Tai yra ne tik Sausumos, bet ir Oro ir Jūrų pajėgų transporto priežiūrą. Planuojame turėti atitinkamus pajėgumus specialiosios įrangos remontui. Tikimės, kad pasieksime civilinio sektoriaus logistikos valdymo tempus, kad naudosime, kaip visoje Europoje, modernią buhalterinę ir įrangos technologinę apskaitas, kad galėtume sėkmingai vykdyti visas Lietuvos kariuomenės vadovybės pavestas užduotis.


Kalbėjosi ir interviu parengė
kpt. Vida Urbonaitė,
„Krašto apsauga"

 

 

Depų tarnybos nuotraukos

 

Komentuokite
Krašto apsaugos ministerija pasilieka teisę pašalinti komentarus, įžeidžiančius žmogaus garbę ir orumą, skatinančius tautinę, rasinę, religinę nesantaiką, skatinančius smurtą.
Vardas
El. paštas
Komentaro tekstas
Apsaugos kodas secimg

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sprendimas: Fresh Media